Siuntion Sanomat

Etusivu » Posts tagged 'Bollstadintie'

Tag Archives: Bollstadintie

Mainokset

Tukevatko voimassa olevat asemakaava ja katusuunnitelma uutta kevyen liikenteen väylää?

WP_20150117_006

Siuntion Bollstadintien ja asematunnelin yhdistävän kevyen liikenteen yhteyden rakentamiseen liittyviä vaiheita päätöksentekoineen ei voida hyvällä tahdollakaan kuvata selkeiksi ainakaan asiaa sivusta seuranneiden silmin katsottuna.

Silti väyläosuuden rakentaminen on osa Haagan asuinalueen ja kuntakeskuksen yhdistävää kevyen liikenteen väylää, jonka toteuttamiseen on suhtauduttu ylipäänsä jokseenkin myönteisesti. Tämä kävi ilmi viime vuoden (2014) elokuussa pidetyssä yleisötilaisuudessa.

Kunnanhallituksen maanantaina 19.1 tekemän päätöksen mukaan kunta hakee – monien vaiheiden jälkeen – puuttuvan väylän osuuden toteuttamiseksi rasitetta kulkuoikeudella.

Edessä on siis rasitetoimituksen suorittaminen väylän osuutta koskien.

Asiassa on jäänyt kuitenkin vähemmälle huomiolle se kysymys, löytyykö kunnalta voimassa olevaa asemakaavaa ja katusuunnitelmaa, joihin nyt rakennettavaksi aiottu väylän osuus pohjautuisi?

Tätä kysymystä sivuttiin osittain elokuun yleisötilaisuudessa, missä esillä oli ainoastaan erilaisia karttojen yhdistelmiä, joita oli lisäksi täydennetty rakentamistavoitetta havainnollistavin kuvioin ja viivoin.

Kunnan luottamushenkilöiden ja muiden asiaan lähemmin perehtyneiden taholta onkin esitetty ihmettelyä sen suhteen, että ainakaan tähänastisen tiedon valossa ei olisi vielä esitetty sellaista voimassa olevaa asemakaavaa tai katusuunnitelmaa, joka tukisi nyt esillä olevaa oikaisevaa väylän osuutta.

Esitettyjen näkemysten mukaan voimassa oleva asemakaava tukisi ainoastaan Bollstadintien kanssa yhdensuuntaisen kevyen liikenteen väylän rakentamista.

Toisaalta kevyen liikenteen väylien tulee olla voimassa olevien katusuunnitelmien mukaisia, jotka seuraavat voimassa olevaa asemakaavaa.

Katusuunnitelma on virallinen asiakirja, jonka sisällöstä ja hyväksymisestä on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa (erityisesti asetuksen 9 luku).

SST-TEAM, 25.1.2015

Mainokset

Kunnanhallitus päätti hakea kulkuoikeutta rasitteella kiistellyssä väylähankkeessa

WP_20150117_003

Sopua ei sittenkään saavutettu?

Kunnanhallitus päätti maanantain 19.1 kokouksessaan (§ 5) hakea kulkuoikeutta rasitteella Bollstadintien ja asematunnelin yhdistävän kevyen liikenteen väylän rakentamisen loppuun saattamiseksi.

Kunnanhallituksen päätös perustuu näkemykseen, jonka mukaan kunta ja maanomistajat eivät olisi päätyneet sopuun maanhankintaan liittyvissä kysymyksissä.

Kunnanhallitus on lähtenyt olettamuksesta, jonka mukaan maanomistajat eivät ole hyväksyneet teknisen lautakunnan aikaisempaa tarjousta. Tästä on tehty se johtopäätös, että on tarpeen hakea kulkuoikeutta rasitteella.

Kunnanhallitus on myös linjannut, että rasitteesta aiheutuvasta haitasta on rasitetun maan omistajalla oikeus saada korvaus. Jos rasitteen saaja ja rasitettu eivät pääse korvauksesta yksimielisyyteen, määrää rasitetoimitus korvauksen suuruuden.

Julkisuudessa – mm. sosiaalisessa mediassa – esillä olleissa luottamushenkilöiden välisissä keskusteluissa on annettu ymmärtää, että sovun saavuttamiseen liittyvä olettamus ei kenties olisikaan täysin yksikäsitteisen selkeä. Asianosaisille maanomistajille on aiheutunut myös asianajokuluja.

Syntyykö päätöksenteosta vielä laajempi juridinen kiista maanomistajien ja kunnan välille, on toistaiseksi hämärän peitossa.

WP_20140813_005WP_20150117_006

Pitkään kiistelty väyläprojekti

Jo vuoden 2014 loppukeväästä lähtien vireillä ollut väyläprojekti Haagan ja kuntakeskuksen yhdistävän kevyenliikenteen väylän rakentamiseksi on herättänyt voimakasta huomiota kaikkien värikkäiden vaiheidensa myötä.

Käytännössä väylästä puuttui Bollstadintien ja asematunnelin välinen yhteys.

Viime vuoden elokuussa kunnan tilaama urakoitsija rakensi osan tästä yhteydestä kunnan omistamille maille.

Tämä tapahtui ennen asiasta järjestettyä yleisötilaisuutta ja ilman väylän kokonaistoteutuksen suunnittelua ennakkoon, eteen tulevien mahdollisten rasitteiden tai maanhankinta-ongelmien ratkaisuista puhumattakaan.

Lähtökohdat projektin käynnistymiselle olivat varsin epämääräiset ja erikoiset.

Elokuun yleisötilaisuudessaan esitettiin hyvin selkeästi, että poliittinen paine väylän rakentamiseksi on kova.

Lisäksi kunnan maille pikaisesti rakennetun väyläosuuden todettiin elokuun yleisötilaisuudessa toimivan paineena väylän rakentamiseen liittyvien loppujen ongelmien ratkaisemiseksi.

Vauhdilla ja mutkat suoriksi laittavalla poliittisella paineella alkuunpantu projekti jämähti kirjaimellisesti jäihin nyt jo yli puoleksi vuodeksi.

STT-TEAM, 25.1.2015

Teknisen lautakunnan jäseneltä voimakasta kritiikkiä aseman rasitetoimitusasiassa

WP_000125

Siuntion Sanomat uutisoi torstaina 27.11 kunnanhallituksen maanantaisen (24.11) kokouksen esityslistalla olleen rasitetoimitusasian yllättävästä poisvetämisestä kunnanhallituksen käsittelystä. Asia koski rasitetoimituksen hakemista Bollstadintien kevyen liikenteen väylän ja radan alikulun välille.

Käsittely siirrettiin tekniselle lautakunnalle, joka tiistaisessa (25.11) kokouksessaan päätti tehdä maanomistajalle uuden tarjouksen maa-alueesta, joka mahdollistaisi kevyen liikenteen väylän puuttuvan osan rakentamisen. Tekninen lautakunta päätti maanomistajalle tehtävästä tarjouksesta, johon sisältyi 5000 euron korvauksen lisäksi korvaava maa-alue.

Teknisen lautakunnan päätöksestä jätettiin eriävä mielipide. Eriävän mielipiteen tekijäksi tunnustautui jo samana iltana (25.11) teknisen lautakunnan jäsen Eljas S. Rahikainen (vihr), joka avautui rasitetoimitukseen liittyvistä yksityiskohdista varsin suorin sanoin Facebookin Siuntion Asuminen, Luonto ja Ajankohtaiset Asiat -keskusteluryhmässä.

Rahikainen esitti keskusteluryhmän kommentissaan kokouksessa selvinneen, että kunta ei ole käynyt neuvotteluja kiinteistön omistajan kanssa, eikä ole koskaan vastannut kiinteistön omistajalta saamaansa myyntitarjoukseen. Teknisen lautakunnan tekemää päätöstä Rahikainen luonnehti samaisessa kommentissaan uhkavaatimukseksi:

Kunnan vastaus oli neuvottelujen sijaan esittää lautakunnan ja kunnahallistuksen kautta uhkavaatimuksen luonteinen tarjous maa-alueesta 12,5 €/ m2 (yhteensä 5000 euroa). Jos omistaja ei 10 (!) päivässä hyväksy tätä tarjousta, hakee kunta pakkorasitetta. Pakkorasitteen hakeminen on kunnanhallituksen päätettävissä. Pakkorasiteprosessi on erittäin harvinainen ratkaisu. Sen kustannukset kunnalle ovat arvoitus, ja jonka tekninen lautakunta on halukas maksamaan …

Rahikainen esitti kommentissaan myös, että kunnan tulisi rohkaistua aitoon neuvotteluun kiinteistön omistajan kanssa ja näin välttämään pakkorasitemenettelystä saamansa negatiivisen julkisuuden ja kustannukset.

Rasitetoimitus asia vedettiin pois kh:n listalta: tekniseltä lautakunnalta uusi tarjous maanomistajalle

Siuntion Sanomat uutisoi maanantaina 24.11 saman illan kunnanhallituksen käsittelyyn tulossa olleesta ehdotuksesta rasitetoimituksen hakemiseksi Bollstadintien kevyen liikenteen väylän ja radan alikulun välille.

WP_000125

Rasitetoimituksen hakemista koskeva pykälä vedettiin kuitenkin viime hetkellä pois kunnanhallituksen maanantaiselta esityslistalta.

Asia siirtyi tekniselle lautakunnalle, joka tiistaisessa (25.11) kokouksessaan päätti tehdä maanomistajalle uuden tarjouksen maa-alueesta, joka mahdollistaisi kevyen liikenteen väylän puuttuvan osan rakentamisen.

Maanomistajalle tarjotaan nyt 5000 euron korvausta sekä vastineeksi korvaavaa maa-aluetta.

Edellä mainituista uusista käänteistä kertoi ruotsinkielinen Yle Länsi-Uusimaa keskiviikkoillan (26.11) uutisessaan. Mikäli asiassa ei saavuteta yksimielisyyttä, saattaa rasitetoimituksen hakeminen tulla uudelleen ajankohtaiseksi, toteaa teknisen lautakunnan puheenjohtaja uutisessa. Päätöksestä jätettiin yksi eriävä mielipide.

Siuntion Sanomien saamien tietojen mukaan rasitetoimitusta koskevassa asiassa ilmeni uutta tietoa, joka vaikutti asian käsittelyn muuttumiseen.

Kunta hakemassa rasiteoikeutta Bollstadintien kevyen liikenteen väylän ja radan alikulun välille

Kunnan teknisen toimen elokuun alussa aloittama Bollstadintien ja Siuntion aseman yhdistävän kevyen liikenteen väylän rakentaminen on ollut jäissä useamman kuukauden ajan.

Tekninen toimi rakensi kunnan maille hyvin pikaisessa aikataulussa läntisen osan kyseistä kevyen liikenteen väylää, josta alla oleva kuva.

WP_000125

Kunnan mukaan kyseinen rakennettu osa on sekä voimassa olevan asemakaavan että uuden hyväksytyn, toistaiseksi kuuluttamattoman, yleiskaavan mukainen. Uuden yleiskaavan mukainen asemakaava on valmisteilla, eikä sen voimaantulon ajankohdasta ole tietoa.

Jo rakennetun väyläosuuden jatkamiseksi tekninen toimi käynnisti meneillään olevan pakkolunastusmenettelyn, joka koskee voimassa olevan asemakaavan mukaista 120 m2:n maa-aluetta.

Uudessa hyväksytyssä yleiskaavassa tehtyjen muutosten mukaan nyt suunnitellun kevyen liikenteen väylän rakentamaton osa ei kuljekaan suoraan itään Asematielle, vaan etelään radan alikulun kohdalta. Kunnan käsityksen mukaan meneillään olevissa lunastuksissa on ollut jo perusteena se, että kunta olisi tosiasiallisesti jo päättänyt uudesta linjauksesta.

Nyt kunta on etsimässä ratkaisua keskeneräiseksi jääneeseen väylän rakentamiseen hakemalla rasitetoimituksella rasitetta puuttuvalle osalle väylää. Asia on päätettävänä illan (24.11) kunnanhallituksen kokouksessa.

Kunnan näkemyksenä on, että maanomistajan kanssa ei ole päästy yksimielisyyteen luvasta tai kaupasta, joka mahdollistaisi kunnalle oikeuden suoran yhteyden rakentamiseen nyt rakennetulta väylän osalta radan alikulkuun. Tästä syystä on päädytty ehdottamaan rasitetoimitusta.

Elokuun alussa teknisen toimen järjestämässä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa kunnan puolelta esitettiin hyvin selkeä ja suoraviivainen ilmaisu siitä, että kunta ei tule maksamaan asianomaisille kahdelle maanomistajalle rahallista korvausta hankittavaksi aiotusta maasta.

Samalla kävi ilmi, että suunnitellun kevyen liikenteen väylän kokonaiskustannuksia rajoittaa kyseisen tyyppisiin rakennustöihin varattu kiinteä summa, joka on teknisen johtajan suoraan hallinnoima.

Maanomistajat ilmaisivat kuitenkin selkeästi kyseisessä tilaisuudessa halukkuutensa sekä maan myymiseksi kunnalle että muiden ehtojen neuvottelemiseksi kunnan kanssa siten, että kunta voisi toteuttaa kaavailemansa väylän.

Katso myös: Monitoimihalli-osakeyhtiön ja kunnan yhteistyösopimus kunnanhallituksen käsittelyyn maanantaina

%d bloggers like this: